Hipoteka przymusowa ZUS - Co to jest i jak działa?

Hipoteka przymusowa ZUS - Co to jest i jak działa?
Autor Maciej Janeczke
Maciej Janeczke08.01.2024 | 7 min.

Hipoteka przymusowa to forma zabezpieczenia należności ZUS poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika. Jest stosowana przez ZUS w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, gdy inne działania nie przyniosły rezultatu. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, czym jest hipoteka przymusowa ZUS, kiedy może być zastosowana, jakie niesie ze sobą skutki i jak można się przed nią bronić.

Kluczowe wnioski:
 • Hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość dłużnika na rzecz ZUS.
 • Grozi osobom zalegającym ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
 • Wpływa na utratę płynności finansowej i możliwości kredytowej.
 • Można jej zapobiec regulując zaległości wobec ZUS.
 • Warto regularnie sprawdzać swój status w ZUS.

Hipoteka przymusowa ZUS na nieruchomości

Hipoteka przymusowa to forma zabezpieczenia wierzytelności ZUS na nieruchomości dłużnika. Jest ona ustanawiana przez ZUS w toku postępowania egzekucyjnego, gdy inne sposoby windykacji okazały się nieskuteczne. Celem jest przymuszenie dłużnika do spłaty zadłużenia poprzez obciążenie jego majątku.

Aby doszło do ustanowienia hipoteki, ZUS musi wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o dokonanie takiego wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Sąd orzeka o hipotece przymusowej w drodze postanowienia.

ZUS może zabezpieczyć hipoteką zaległe składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wszelkie inne należności objęte tytułami egzekucyjnymi.

Rodzaje hipoteki przymusowej

Wyróżnia się dwa rodzaje hipoteki przymusowej:

 • Hipotekę przymusową zwykłą - gdy kwota zadłużenia nie przekracza 10 000 zł
 • Hipotekę przymusową kaucyjną - przy wyższych zadłużeniach, zabezpieczającą również przyszłe należności

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez ZUS

Zanim Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpi do ustanowienia hipoteki przymusowej, prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Obejmuje ono między innymi:

➢ wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości
➢ zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego
➢ zajęcie wynagrodzenia za pracę
➢ zajęcie innych wierzytelności lub ruchomości

Jeśli te kroki nie przyniosły spłaty należności przez dłużnika, ZUS może wystąpić o hipotekę przymusową, aby zabezpieczyć zaległości.

Typy postępowań prowadzonych przez ZUS

ZUS może prowadzić dwa typy postępowań:

Postępowanie egzekucyjne administracyjne dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne
Postępowanie egzekucyjne sądowe prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez sąd (np. z tytułu alimentów)

W obu przypadkach, jeśli egzekucja z innych źródeł jest nieskuteczna, Zakład może ustanowić hipotekę przymusową jako ostateczne zabezpieczenie.

Skutki ustanowienia hipoteki przymusowej

Ustanowienie hipoteki przymusowej przez ZUS ma poważne konsekwencje dla dłużnika. Przede wszystkim ogranicza możliwość swobodnego rozporządzania obciążoną nieruchomością aż do czasu wykreślenia hipoteki.

Pojawienie się hipoteki w księdze wieczystej powoduje także pogorszenie zdolności kredytowej – banki niechętnie udzielają kredytów, gdy nieruchomość jest obciążona na rzecz innego wierzyciela.

Ponadto w przypadku zbycia nieruchomości, wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie roszczeń ZUS.

Ustanowienie hipoteki przymusowej może dodatkowo pogłębić problemy finansowe dłużnika i utrudnić spłatę zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Inne negatywne konsekwencje

Oprócz wyżej wymienionych, hipoteka przymusowa niesie ze sobą także inne negatywne skutki:

 • wyższe koszty egzekucji komorniczej w razie potrzeby przymusowej sprzedaży nieruchomości
 • trudności ze znalezieniem nabywcy na obciążoną hipoteką nieruchomość

Kiedy można uniknąć hipoteki przymusowej?

Hipoteka przymusowa ZUS - Co to jest i jak działa?

Hipoteka przymusowa nie zostanie ustanowiona, jeśli dłużnik spłaci zadłużenie wobec ZUS przed wydaniem przez sąd postanowienia ustanawiającego hipotekę. Dlatego tak ważne jest monitorowanie swojej sytuacji.

Możliwe jest również zawarcie ugody z ZUS i rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Wówczas Zakład cofa wniosek o hipotekę. Podobnie dzieje się w przypadku skutecznego zaskarżenia decyzji ZUS.

Kolejnym sposobem jest sprzedaż nieruchomości przed ustanowieniem hipoteki i spłata zadłużenia ze środków uzyskanych z transakcji.

Jak chronić się przed hipoteką przymusową?

Aby uniknąć ryzyka hipoteki, należy:

 • terminowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne
 • kontrolować stan rozliczeń z ZUS, np. poprzez konto PUE
 • reagować na wezwania do zapłaty, nie lekceważyć ich

Pozwoli to wyprzedzić ewentualne działania ZUS zmierzające do ustanowienia hipoteki przymusowej.

Jak sprawdzić czy ZUS założył hipotekę?

Jeśli otrzymaliśmy postanowienie sądu o ustanowieniu hipoteki na naszej nieruchomości, oznacza to, że hipoteka została wpisana do księgi wieczystej. Jednak nawet bez takiej informacji warto to sprawdzić.

Hipotekę przymusową na rzecz ZUS można łatwo zweryfikować online w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajdują się wszystkie księgi wieczyste. Wystarczy wpisać numer księgi danej nieruchomości.

Innym sposobem jest złożenie w sądzie wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej. Z odpisu jednoznacznie wynika, czy na nieruchomości została ustanowiona hipoteka i na rzecz kogo.

Warto regularnie monitorować

Dobrą praktyką jest okresowe sprawdzanie stanu księgi wieczystej swojej nieruchomości, aby na bieżąco identyfikować wszelkie nowe wpisy, w tym hipoteki.

Pozwoli to szybko zareagować w razie zagrożenia ze strony ZUS lub innych wierzycieli chcących zabezpieczyć swoje należności hipotecznie.

Wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej

Aby doprowadzić do wykreślenia hipoteki przymusowej, należy najpierw uregulować całe zadłużenie wobec ZUS wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi.

Kolejny krok to złożenie wniosku do ZUS z prośbą o wydanie zgody na wykreślenie wpisu w księdze wieczystej. Na tej podstawie sąd wyda postanowienie o wykreśleniu hipoteki.

Możliwe jest także wykreślenie hipoteki przed całkowitą spłatą długu w ramach zawartej z ZUS ugody lub w wyniku korzystnego dla dłużnika rozstrzygnięcia sądu.

Korzyści z wykreślenia hipoteki

Usunięcie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej to olbrzymia ulga dla właściciela nieruchomości, gdyż oznacza między innymi:

 • możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością
 • łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych
 • większe zainteresowanie nabywców w razie sprzedaży

Dlatego tak ważne jest jak najszybsze wykreślenie tego obciążenia po spłacie zadłużenia wobec ZUS.

Podsumowanie

Hipoteka przymusowa ZUS to sposób zabezpieczenia należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek. Jest ona ustanawiana przez wpis do księgi wieczystej w przypadku nieskuteczności innych działań windykacyjnych.

Skutki hipoteki przymusowej dla dłużnika są dotkliwe – ogranicza ona prawo do rozporządzania nieruchomością, pogarsza zdolność kredytową i może spowodować przymusową licytację. Dlatego tak istotne jest monitorowanie swojej sytuacji w ZUS i podejmowanie działań w celu spłaty zadłużenia lub zawarcia ugody.

Aby uniknąć ryzyka hipoteki przymusowej ZUS, należy na bieżąco regulować składki, kontrolować saldo na koncie w ZUS oraz reagować na jakiekolwiek wezwania do zapłaty. Pozwoli to zapobiec eskalacji zadłużenia i podjęciu przez ZUS kroków zmierzających do obciążenia nieruchomości hipoteką.

Jeśli jednak dojdzie do jej ustanowienia, jak najszybsza spłata zobowiązania wraz z odsetkami i kosztami pozwoli na wykreślenie wpisu z księgi wieczystej. Przyniesie to ulgę dla właściciela nieruchomości i pozwoli uniknąć dalszych negatywnych konsekwencji hipoteki.

Najczęstsze pytania

Tak, jeśli wobec dłużnika prowadzone jest bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, ZUS może wystąpić do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej zabezpieczającej należności z tytułu nieopłaconych składek.

Hipotekę przymusową można łatwo zweryfikować w internecie sprawdzając zawartość swojej księgi wieczystej lub składając wniosek o wydanie jej odpisu. Wynika z niego, czy na nieruchomości jest ustanowiona hipoteka i na rzecz kogo.

Niekoniecznie od razu. ZUS najpierw podejmuje łagodniejsze kroki windykacyjne, jak wezwania do zapłaty czy zajęcie wynagrodzenia. Hipoteka pojawia się zwykle przy dłuższych zaległościach, jeśli inne sposoby na ich ściągnięcie zawiodły.

Aby doprowadzić do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, należy najpierw spłacić całe zadłużenie wobec ZUS wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. Następnie ZUS musi wydać zgodę na wykreślenie wpisu hipoteki.

Konsekwencje hipoteki to m.in. ograniczenie prawa do rozporządzania nieruchomością, utrudnienia w uzyskaniu kredytu czy obniżenie kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Dlatego lepiej zapobiegać poprzez spłatę zadłużenia wobec ZUS.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank dzwoni do pracodawcy? Sprawdź, które banki dzwonią do pracodawcy
 3. Co to jest prolongata kredytu - wyjaśnienie i informacje
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Finansowanie i fundusze dłużne - najlepsze opcje
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maciej Janeczke
Maciej Janeczke

Jestem Piotr i profesjonalnie zajmuję się doradztwem finansowym i inwestycyjnym. Regularnie publikuję artykuły, w których wyjaśniam zawiłości rynku finansowego. Chcę pomagać czytelnikom w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i optymalizacji zarządzania budżetem domowym. Dzielę się wiedzą, ponieważ uczciwość i przejrzystość to fundamenty zdrowego rynku finansowego.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły