Czy ubezpieczenie kredytu - jakie są obowiązki?

Czy ubezpieczenie kredytu - jakie są obowiązki?
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin08.01.2024 | 8 min.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe - to pytanie zadaje sobie wielu kredytobiorców. W artykule wyjaśniamy, czy bank może żądać polisy ubezpieczeniowej, jakie są konsekwencje braku ochrony ubezpieczeniowej oraz jakimi prawami dysponuje konsument. Odpowiadamy również, czy można samodzielnie wybrać firmę ubezpieczeniową do ochrony kredytu i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy.

Kluczowe wnioski:
 • Bank zawsze wymaga ubezpieczenia kredytu, ale konsument może wybrać firmę ubezpieczeniową.
 • Brak opłacania składek grozi wypowiedzeniem umowy kredytowej.
 • Ubezpieczenie chroni zarówno bank, jak i kredytobiorcę.
 • Polisa powinna obejmować śmierć, inwalidztwo i utratę pracy.
 • Należy sprawdzić koszty oraz zakres ochrony przed podpisaniem umowy.

Czy ubezpieczenie kredytu jest wymagane

Ubezpieczenie spłaty kredytu nie jest obowiązkowe w rozumieniu przepisów prawa. Niemniej jednak banki traktują je jako konieczny element zabezpieczenia swoich wierzytelności. Dlatego w praktyce żaden kredyt bankowy nie jest udzielany bez ubezpieczenia.

Instytucje finansowe tłumaczą ten wymóg troską o bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców. Wskazują, że gdyby nie ochrona ubezpieczeniowa, nagłe zdarzenia losowe jak śmierć, kalectwo czy utrata pracy prowadziłyby do dramatycznych konsekwencji dla zadłużonych osób i ich rodzin.

Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe chcą jednak ubezpieczać ryzyka związane z obsługą kredytów. Dlatego banki same negocjują warunki ochrony z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Następnie „przymuszają” klientów do skorzystania z tak przygotowanych polis, które często nie są korzystne.

Kredyty bez ubezpieczenia

Istnieją sytuacje, gdy bank godzi się na udzielenie kredytu bez ubezpieczenia spłaty. Są to jednak rzadkie przypadki. Przede wszystkim, gdy wnioskodawca:

 • posiada bardzo wysoką zdolność kredytową i dochody
 • wnosi wysoki wkład własny, sięgający nawet 50% wartości nieruchomości
 • ma niskie ryzyko utraty pracy (np. urzędnik państwowy)

Ponadto, niektóre małe banki spółdzielcze rezygnują z wymogu ubezpieczenia przy niewielkich kredytach konsumpcyjnych. W końcu, zdarzają się też sytuacje, gdy klient ma już inną polisę na życie lub niezdolność do pracy i bank uznaje ją za wystarczającą.

Kto może żądać ubezpieczenia kredytu

Z formalnego punktu widzenia, to bank ustala wymóg posiadania ubezpieczenia kredytu w swoim regulaminie. W zasadzie jednak, to zakłady ubezpieczeń dyktują warunki. To one decydują, czy w ogóle zechcą objąć ochroną dany kredyt i klienta.

Dlatego podczas składania wniosku kredytowego trzeba wypełnić szczegółowy kwestionariusz pytań dotyczący m.in. stanu zdrowia, trybu życia, wykonywanej pracy. Na tej podstawie ubezpieczyciel podejmuje decyzję o ewentualnej odmowie ubezpieczenia lub nałożenia szczególnych ograniczeń w polisie.

Zdarza się jednak, że bank proponuje klientowi skorzystanie z ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym, którego warunki nie odpowiadają ani jemu, ani klientowi. W takiej sytuacji warto negocjować i szukać alternatywnych możliwości.

Ubezpieczenie zewnętrzne

Kredytobiorca może zaproponować zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. Musi ona jednak zaakceptować proponowane warunki ochrony, w tym jej zakres, koszt i wyłączenia odpowiedzialności.

Często banki zgadzają się na takie rozwiązanie, zwłaszcza przy dużych kwotach kredytów hipotecznych. Pozwala to klientowi wybrać bardziej korzystną i tańszą polisę ubezpieczeniową niż proponuje to bank.

Jakie polisy spełniają wymogi banku

Banki akceptują różne rodzaje ubezpieczeń spłaty kredytów, w zależności od ich rodzaju. I tak przy:

Kredytach consumer finance wystarczy zwykłe ubezpieczenie na życie
Kredytach gotówkowych konieczne jest ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy
Kredytach hipotecznych wymagana jest pełna ochrona: śmierć, niezdolność do pracy i utrata pracy

Stosunkowo rzadko banki aprobują ubezpieczenia majątkowe, chroniące np. dom lub mieszkanie. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest bowiem sama nieruchomość.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Coraz częściej banki oczekują od kredytobiorców posiadania ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ma ono zabezpieczać instytucję finansową na wypadek spadku cen nieruchomości i konieczności jej przejęcia za długi.

Ubezpieczenie niskiego wkładu zastępuje częściowo wymóg posiadania 20-procentowego wkładu przy zakupie mieszkania z kredytu hipotecznego.

Czy można samemu wybrać ubezpieczyciela

Czy ubezpieczenie kredytu - jakie są obowiązki?
Kredytobiorca może samodzielnie wybrać firmę ubezpieczeniową i przedstawić bankowi jej ofertę do akceptacji. Nie musi korzystać z propozycji banku, która zwykle jest najdroższa.

Z jednej strony bank chce mieć pewność, że udzielony kredyt zostanie spłacony terminowo. Stąd bierze się wymóg posiadania szerokiej ochrony ubezpieczeniowej. Z drugiej jednak, instytucje finansowe często narzucają klientom niekorzystne i drogie polisy wynegocjowane ze swoimi partnerami.

Tymczasem kredytobiorca ma pełne prawo do samodzielnego wyboru ubezpieczyciela kredytu. Może poszukać tańszej i bardziej korzystnej oferty na rynku ubezpieczeniowym. Jedynym warunkiem jest późniejsza akceptacja takiej polisy przez bank.

Warto skorzystać z tej możliwości, zwłaszcza przy wysokim zadłużeniu na długi okres. W przypadku kredytu hipotecznego na 30 lat oszczędności mogą sięgać nawet kilku lub kilkunastu tysięcy złotych.

Na co zwrócić uwagę

Najważniejsze parametry, które należy porównać przy wyborze ubezpieczyciela kredytu hipotecznego to:

 • składka ubezpieczeniowa: im niższa, tym lepiej
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej: pełny zakres jest najlepszy
 • karencja: im krótsza, tym mniej ryzyka dla kredytobiorcy
 • wyłączenia odpowiedzialności: im węższe, tym bezpieczniej

Wybierając ubezpieczenie kredytu trzeba pamiętać, że polisa ma chronić przede wszystkim kredytobiorcę i jego rodzinę. Bank powinien być tylko dodatkowym beneficjentem.

Co się dzieje gdy nie opłacimy składki

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe - to jedno z częstszych pytań. Część osób bowiem rezygnuje z opłacania wysokich składek w przekonaniu, że ubezpieczenie nie jest wymagane. Tymczasem może to prowadzić do utraty kredytu i konieczności jego natychmiastowej spłaty.

Formalnie, ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Jednak praktycznie każda umowa kredytowa zawiera zapis, że brak ważnej ochrony ubezpieczeniowej stanowi przesłankę wypowiedzenia umowy przez bank. Dzieje się tak dlatego, że z punktu widzenia banku, kredyt bez ubezpieczenia jest obarczony zbyt dużym ryzykiem.

Procedura wypowiedzenia

Jeśli klient przestaje opłacać składki ubezpieczeniowe, bank w pierwszej kolejności wysyła wezwanie do uregulowania zaległości. Dopiero po 60-90 dniach od pierwszej nieopłaconej składki, bank może wypowiedzieć umowę kredytu, żądając jego natychmiastowej spłaty.

Zanim jednak do tego dojdzie, bank zwykle kontaktuje się z klientem, by wyjaśnić powody zaległości i zaproponować pomoc. Może to być np. odroczenie płatności raty, prolongata kredytu lub nawet umorzenie części zadłużenia.

Instytucje finansowe robią wszystko, by odzyskać pieniądze, a nie przejmować zadłużoną nieruchomość klienta. Dlatego zanim zdecydują się na drastyczny krok, starają się znaleźć polubowne rozwiązanie sytuacji.

Jakie sankcje grożą za brak ubezpieczenia

Brak ważnej ochrony ubezpieczeniowej stanowi naruszenie warunków umowy kredytu. Daje to bankowi podstawę do podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie długu.

W pierwszej kolejności bank wzywa klienta do uregulowania zaległości w opłacaniu składek. Jeśli to nie poskutkuje, może nastąpić wypowiedzenie umowy kredytu i żądanie zwrotu całości zadłużenia.

Ostatecznie bank może skierować sprawę na drogę sądową. W praktyce zwykle dochodzi do zawarcia ugody pozasądowej, w której bank godzi się odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę zadłużenia pod warunkiem wznowienia opłacania składek ubezpieczeniowych.

W skrajnych przypadkach, gdy inne metody zawodzą, instytucja finansowa może zlicytować nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie hipoteki, by odzyskać pieniądze pożyczone klientowi. Jest to jednak ostateczność stosowana niezwykle rzadko.

Podsumowanie

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe - to pytanie, które zadaje sobie wielu kredytobiorców. Formalnie rzecz biorąc, bank nie może zmusić klienta do wykupienia polisy ochronnej. Jednak praktyka pokazuje, że żaden kredyt nie jest udzielany bez wymogu ubezpieczenia. Dzieje się tak, ponieważ z punktu widzenia banku nieubezpieczony kredyt jest obarczony zbyt dużym ryzykiem.

Co istotne, to bank ustala obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej w swoim regulaminie udzielania kredytów. Nieopłacanie składek przez dłuższy czas stanowi naruszenie warunków umowy i może prowadzić nawet do jej wypowiedzenia. Dlatego, mimo że formalnie jest dobrowolne, ubezpieczenie kredytu gotówkowego staje się w praktyce obligatoryjne.

Ubezpieczenie kredytu chroni zarówno bank, jak i kredytobiorcę. Bank zabezpiecza się na wypadek problemów kredytobiorcy ze spłatą zadłużenia, a klient i jego rodzina są chronieni przed skutkami zdarzeń losowych. Stąd, pomimo swojej uciążliwości, warto pamiętać o opłacaniu składek ubezpieczeniowych.

Podsumowując, ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest formalnym wymogiem. Niemniej, z punktu widzenia ryzyka kredytowego, banki w praktyce czynią je obligatoryjnym. Kredytobiorca powinien pamiętać o konieczności opłacania składek, bo inaczej naraża się na wypowiedzenie umowy przez bank.

Najczęstsze pytania

Nie, bank zawsze wymaga posiadania ubezpieczenia kredytu. Jest to zabezpieczenie kredytu w przypadku problemów kredytobiorcy.

Nie, kredytobiorca może sam wybrać ubezpieczyciela kredytu i zaproponować go bankowi do akceptacji. Nie musi korzystać z oferty banku.

Bank wezwie do uregulowania zaległości, a po 60-90 dniach od pierwszej nieopłaconej składki, może wypowiedzieć umowę kredytu.

Przy kredycie gotówkowym wystarczające jest ubezpieczenie na życie lub od ryzyka utraty pracy. Przy hipotecznym potrzebne jest pełne ubezpieczenie: śmierć, niezdolność do pracy i utrata pracy.

Koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego to zwykle 0,1-0,3% kwoty kredytu miesięcznie. Im wyższa kwota kredytu i dłuższy okres spłaty, tym niższa składka przypadająca na każdy rok trwania ochrony.

5 Podobnych Artykułów

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank dzwoni do pracodawcy? Sprawdź, które banki dzwonią do pracodawcy
 3. Co to jest prolongata kredytu - wyjaśnienie i informacje
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Eliza Gawin
Eliza Gawin

Jestem Eliza, entuzjastka oszczędzania i rozsądnego wydawania pieniędzy. Na moim blogu chcę pokazywać, że świadome zarządzanie domowym budżetem jest w zasięgu każdego. Dzielę się praktycznymi poradami jak ograniczyć niepotrzebne wydatki, rozsądnie korzystać z kredytów i pożyczek oraz regularnie odkładać oszczędności. Wierzę, że małe kroki pozwalają osiągnąć duże cele finansowe.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły