Od dnia 30 marca 2016 roku Detusche Bank wprowadził nowe regulacje. Regulacje te dotyczą wielu aspektów i dodają nowe możliwości przy pozyskiwaniu klientów na kredyt gotówkowy i kartę kredytową. Również proces kredytowy w niektórych przypadkach ulegnie polepszeniu. 
 
Pierwsza zmiana dotyczy wyznaczania dochodu z tytułu umowy o pracę( również dotyczy mianowania, powołania czy kontraktu menedżerskiego) przy kredytach gotówkowych, kartach kredytowych czy limitach. 
W sytuacji przedstawienia przez Klienta wypełnionego druku zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach zawierającego tylko informację o średniej kwocie dochodu brutto za okres 3 ostatnich miesięcy, bez rozbicia na części stałe i zmienne, do analizy przyjmowana będzie kwota 85% wyliczonego dochodu netto. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce gdy Klienci dostarczają zaświadczenie o zarobkach na innym druku niż z Deutsche Bank. Aby dochód przyjęty został w 100% należy uzyskać zaświadczenie najlepiej na druku DB i z uzupełnionymi wszystkimi polami.
 
Kolejna zmiana wprowadza możliwość udzielenia kredytu gotówkowego na okres dłuższy niż okres obowiązywania obecnej umowy o pracę na czas określony. Deutsche Bank już posiadał takie zapisy w polityce jednak obecnie zostało to zaktualizowanie i rozszerzone. Przy umowie o prace na czas określony w większości banków albo nie ma możliwości udzielenia finansowania albo jest to w jakiś sposób ograniczone( np do max 60mc). Bank wychodząc naprzeciw potrzebom klientów daje możliwość zaciągania zobowiązania na maksymalny okres. Warunek jaki klient musi spełnić do wyboru:

– klient musi posiadać aktywny produkt hipoteczny w dowolnym Banku lub jeśli jest w trakcie procesowania kredytu hipotecznego i posiada pozytywną decyzję kredytową, która nie utraciła ważności. Dodatkowo warunkiem jest aby obecna umowa o pracę obowiązywała jeszcze przez minimum 6 kolejnych miesięcy i nie była zawarta na zastępstwo;

– Klient musi być zatrudniony w Firmie Znanej( z założenia są to budżetówki, Spółki Akcyjne i cześć innych dużych spółek) pod warunkiem, że aktualna umowa obowiązuje jeszcze przez minimum 6 kolejnych miesięcy, a bieżąca umowa jest co najmniej drugą umową zawartą przez Klienta;

– Klient musi być zatrudniony w Firmie Nieznanej pod warunkiem, że aktualna umowa obowiązuje jeszcze przez minimum 6 kolejnych miesięcy, a obecna umowa jest co najmniej drugą umową zawartą przez Klienta oraz, Klient udokumentuje zatrudnienie u obecnego lub innego pracodawcy od co najmniej 24 miesięcy.

 
Trzecia zmiana dotyczy rozszerzenia listy Wolnych zawodów dla kredytu gotówkowego, karty kredytowej i limitu w koncie.

Dotychczasowa lista Wolnych zawodów została rozszerzone o następujące profesje:

  • Informatyk,
  • Fizjoterapeuta,
  • Pielęgniarka i położna,
  • Ratownik medyczny,
  • Psycholog,
  • Kierownik budowy,
  • Geodeta.

Dla Klientów uzyskujących dochód w ramach prowadzenia działalności gospodarczej związanej z jednym z ww. zawodów będą miały zastosowanie wymogi polityki kredytowej jak dla Wolnych zawodów, czyli minimalny staż prowadzenia DG to 12mc, uproszczona procedura wnioskowania na podstawie dokumentów dochodowych, zasady kalkulacji dochodów. Nadal będą miały jednak zastosowanie ograniczenia w maksymalnej dostępnej ofercie, jak dla zwykłej działalności gospodarczej czyli do kwoty 60tys zł. Powyżej tej kwoty wniosek trafia na odstępstwo jednak nie przekreśla to możliwości uzyskania decyzji pozytywnej.
 
Czwarta zmiana dotyczy dokumentacji dochodowej dla firm nieznanych( firmy zatrudniające do 50 osób). Przy takich pracodawcach klient zobowiązany jest do dostarczenia wyciągów z ROR. Obecnie zostaje wycofany zapis dotyczący
 dokumentów alternatywnych do wyciągu z rachunku bankowego, wymaganych dotychczas w odniesieniu do Klientów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmie niesklasyfikowanej w Bazie Firm Znanych. Sytuacja ta dotyczy Klientów z wnioskowaną kwota kredytu przekraczała 20 000 zł netto.
Wycofaniu ulega pasek płacowy, dokument ZUS RMUA oraz PIT11/40.Jedynym obowiązującym dokumentem obok zaświadczenia o zarobkach będzie wyciąg z konta osobistego za okres 3mc.

 
Piąta zmiana dotyczy zasad akceptacji dla profilu Obcokrajowiec przy kredytach gotówkowych.

 
Zmiana umożliwi udzielenie kredytu gotówkowego Klientom – Obcokrajowcom, zamieszkałym i uzyskującym stały dochód na terenie Polski, pod warunkiem spełnienia dodatkowo jednego z następujących wymogów:

– Klient musi posiadać produkt hipoteczny w dowolnym Banku;

– Klient musi wnioskować o kredyt gotówkowy z dodatkową osobą posiadającą polskie obywatelstwo i zamieszkałej w Polsce. Dodatkowo osoba ta musi pracować w Polsce.