Czym grozi niespłacanie kredytu - konsekwencje finansowe

Czym grozi niespłacanie kredytu - konsekwencje finansowe
Autor Maciej Janeczke
Maciej Janeczke08.01.2024 | 9 min.

Czym grozi niespłacanie kredytu? To pytanie zadaje sobie wielu kredytobiorców, którzy mają trudności z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Niestety konsekwencje niespłacania rat mogą być bardzo poważne - od naliczania wysokich odsetek karnych, poprzez wpis do rejestru dłużników, aż po licytację komorniczą majątku.

Kluczowe wnioski:
 • Niespłacanie kredytu prowadzi do naliczania wysokich odsetek karnych, znacznie zwiększających zadłużenie.
 • Bank może wpisać niesolidnego kredytobiorcę do rejestru dłużników, utrudniając uzyskanie kredytu w przyszłości.
 • W ostateczności bank może skierować sprawę do komornika, który zlicytuje majątek dłużnika.
 • Możliwa jest utrata domu lub mieszkania kupionego na kredyt, jeśli nie będzie się go spłacać.
 • Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco monitorować swoją zdolność do spłaty rat.

Odsetki karne za niespłacanie kredytu

Niespłacanie kredytu w terminie niestety wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci odsetek karnych. Są one znacznie wyższe od standardowych odsetek, które płacimy za korzystanie z kapitału banku.

Wysokość tych odsetek jest określona w umowie kredytowej i zwykle wynosi dwukrotność odsetek umownych. Oznacza to, że jeśli nasz kredyt oprocentowany jest np. na 5% w skali roku, to odsetki karne wyniosą 10% w skali roku od niespłaconej kwoty.

Im dłużej zwlekamy ze spłatą kredytu, tym bardziej rosną te odsetki, powiększając i tak już spore zadłużenie. Dla przykładu, przy kredycie na 200 tys. zł, miesięczna rata wynosi ok. 1200 zł. Niespłacenie jednej raty i naliczenie za ten miesiąc 10% odsetek karnych, oznacza dodatkowy koszt ok. 1700 zł.

Jak uniknąć odsetek karnych?

Aby uniknąć płacenia wysokich odsetek od nieterminowych spłat, należy na bieżąco monitorować swoją sytuację finansową. W przypadku pojawienia się trudności warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem - często można renegocjować warunki spłaty lub skorzystać z wakacji kredytowych.

Odsetki karne to na pewno dodatkowy, spory wydatek. Dlatego jeśli tylko mamy taką możliwość, priorytetem powinna być terminowa spłata naszych zobowiązań kredytowych.

Wpisanie do rejestru dłużników za niespłacanie

Kolejną konsekwencją, z jaką muszą się liczyć osoby mające problem ze spłatą kredytu, jest wpisanie do rejestru dłużników. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy mimo wezwań do spłaty należności, dłużnik w dalszym ciągu zalega z płatnościami.

Taki rejestr prowadzą w Polsce m.in. firmy takie jak Krajowy Rejestr Długów czy ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Zamieszczane są w nich dane osób, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych zarówno wobec banków, jak i firm udzielających pożyczek czy operatorów telekomunikacyjnych.

Konsekwencje wpisu do rejestru dłużników

Informacja o naszym zadłużeniu trafiając do takiego rejestru, staje się dostępna dla wielu instytucji finansowych i firm z różnych branż. Mają one obowiązek sprawdzać potencjalnych klientów i kontrahentów właśnie w takich bazach danych przed udzieleniem kredytu, pożyczki, zawarciem umowy abonamentowej czy np. umowy najmu.

Oznacza to, że znalezienie się w rejestrze dłużników może skutecznie uniemożliwić nam dostęp do większości produktów finansowych w bankach oraz korzystanie z usług telekomunikacyjnych czy najmu na warunkach rynkowych. Jest to zatem dotkliwa i długotrwała konsekwencja niespłacania swoich zobowiązań.

Wpis do rejestru dłużników skutecznie ogranicza dostęp do kredytów, pożyczek oraz wielu usług abonamentowych na długi czas.

Licytacja komornicza mienia za długi

W ostateczności, gdy mimo wezwań i upomnień dłużnik w dalszym ciągu unika spłaty zadłużenia zaciągniętego w banku, sprawa trafia do komornika. Rozpoczyna się wówczas postępowanie egzekucyjne, które może prowadzić do utraty części majątku.

Komornik posiada szerokie uprawnienia do zajmowania aktywów dłużnika - zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, Kont bankowych, wynagrodzenia za pracę czy innych wierzytelności. Dzięki temu bank może odzyskać przynajmniej część niespłaconego długu poprzez sprzedaż zlicytowanego w ten sposób majątku osoby zadłużonej.

Jakie mienie może zostać zlicytowane?

W pierwszej kolejności komornik zajmuje środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika oraz jego ruchomości, czyli np. samochód, sprzęt elektroniczny czy biżuterię. Te aktywa są następnie sprzedawane z publicznej licytacji osobom zainteresowanym ich zakupem.

W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomości, komornik po uzyskaniu tytułu wykonawczego może dokonać także zajęcia domu, mieszkania lub działki dłużnika. Tak jak w przypadku ruchomości, następuje wówczas ich licytacja w celu zaspokojenia roszczeń banku.

Rodzaj mienia Przykłady
Ruchomości samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria
Nieruchomości dom, mieszkanie, działka
Wierzytelności wynagrodzenie za pracę, świadczenia ZUS

Warto więc pamiętać, aby w porę regulować raty kredytu hipotecznego i nie doprowadzać do tak drastycznych konsekwencji jak utrata dachu nad głową poprzez licytację domu lub mieszkania.

Utrata zdolności kredytowej przez niespłacanie

Czym grozi niespłacanie kredytu - konsekwencje finansowe

Niespłacanie rat kredytu i pojawienie się zaległości w spłacie zobowiązań, ma również bezpośrednie przełożenie na naszą zdolność kredytową. Jest ona rozumiana jako zdolność do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ocena zdolności kredytowej stanowi standardowy element badania wniosku o udzielenie nowego kredytu lub pożyczki w banku. Analizie poddawane są przede wszystkim: poziom osiąganych dochodów, dotychczasowa historia kredytowa oraz stabilność zatrudnienia.

Wpływ zaległości na zdolność kredytową

Posiadanie zaległych zobowiązań z tytułu niespłaconego kredytu czy pożyczki bezpośrednio przekłada się na obniżenie naszej wiarygodności jako potencjalnego kredytobiorcy. Z punktu widzenia banku jesteśmy bowiem klientem o podwyższonym ryzyku kredytowym, na co wskazują wcześniejsze problemy ze spłatą innych zobowiązań.

W takiej sytuacji wniosek o nowy kredyt najprawdopodobniej zostanie odrzucony. Co więcej, dopóki nie uregulujemy wcześniejszych zaległości i nie poprawimy naszej historii kredytowej, możemy mieć problem z uzyskaniem finansowania w jakimkolwiek banku.

Zajęcie konta bankowego za niezapłacone raty

Niezapłacone raty kredytu mogą skutkować nie tylko zajęciem majątku ruchomego czy nieruchomości przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego. Banki posiadają również uprawnienia do zajęcia środków pieniężnych dłużnika znajdujących się na jego rachunku bankowym.

Takie zajęcie konta następuje w drodze egzekucji prowadzonej przez same banki, bez konieczności występowania na drogę sądową. Jest to zatem szybsza ścieżka dochodzenia należności, z której banki chętnie korzystają wobec niesolidnych kredytobiorców.

 • Bank bez wyroku sądu może zająć środki na koncie dłużnika do wysokości zaległej należności.
 • Konto zostaje zablokowane do czasu pokrycia zobowiązania lub jego części.

Jak działa zajęcie konta?

Kiedy na naszym koncie znajdą się jakiekolwiek środki, bank automatycznie dokonuje wówczas ich przeksięgowania na poczet spłaty zaległego kredytu lub pożyczki. Nie mamy przy tym żadnej kontroli nad tymi pieniędzmi.

Konto pozostaje zablokowane całkowicie lub częściowo w zależności od tego, czy pokryto już w ten sposób całą kwotę zadłużenia, czy tylko jej część. Jest to sytuacja skrajnie utrudniająca normalne funkcjonowanie i dostęp do własnych środków pieniężnych.

Zlicytowanie domu lub mieszkania z powodu długów

W przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych na zakup nieruchomości, konsekwencją niespłacania rat może być ostatecznie utrata tej nieruchomości. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sprawa zostaje skierowana do komornika, a następnie nieruchomość zostaje zlicytowana.

Ryzyko to dotyczy oczywiście tylko tych osób, które nabyły dom lub mieszkanie na kredyt i jednocześnie przestały go spłacać. Warto jednak pamiętać, że w grę wchodzą zwykle bardzo wysokie kwoty kredytu sięgające kilkuset tysięcy złotych.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości

Komornik dokonuje najpierw oszacowania wartości nieruchomości, a następnie wyznacza termin jej licytacji. W licytacji komorniczej mogą brać udział osoby zainteresowane kupnem danej nieruchomości, które składają kolejne coraz wyższe postąpienia.

Nieruchomość zostaje ostatecznie sprzedana temu uczestnikowi aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę, przekraczającą jednak wartość oszacowania. A zatem z reguły dochodzi do sprzedaży domu lub mieszkania poniżej ich realnej wartości rynkowej.

Tego rodzaju licytacja w wielu przypadkach oznacza utratę jedynego mieszkania i konieczność wyprowadzenia się z zajmowanej nieruchomości. Dlatego priorytetem powinno być terminowe regulowanie rat kredytu hipotecznego, aby uniknąć tak radykalnych konsekwencji zadłużenia.

Podsumowanie

Niespłacanie kredytu niestety pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z naliczaniem wysokich odsetek karnych, które znacząco zwiększają nasze zadłużenie. Kolejnym krokiem może być wpisanie do rejestru dłużników, co w praktyce uniemożliwia dostęp do większości produktów bankowych i usług abonamentowych.

W skrajnych przypadkach dochodzi do skierowania sprawy do komornika i wszczęcia egzekucji komorniczej. W jej ramach komornik może zająć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości dłużnika, aby zlicytować je i pokryć część zadłużenia. Bank z kolei bez wyroku sądowego może dokonać zajęcia konta bankowego i środków na nim zgromadzonych.

Bardzo poważnym skutkiem niespłacania kredytu hipotecznego może być utrata zakupionego na niego domu lub mieszkania na skutek licytacji komorniczej. Dochodzi wtedy do przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela, co oznacza konieczność jej opuszczenia przez dotychczasowych lokatorów.

Podsumowując, konsekwencje finansowe i życiowe niespłacania zaciągniętych zobowiązań mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego kluczowe jest, aby na bieżąco monitorować swoją sytuację i w porę reagować w razie pojawienia się problemów ze spłatą kredytu czy pożyczki.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Aktualny WIBOR: Najnowsze informacje i prognozy
 2. Czy bank dzwoni do pracodawcy? Sprawdź, które banki dzwonią do pracodawcy
 3. Co to jest prolongata kredytu - wyjaśnienie i informacje
 4. Jak samodzielnie obliczyć RRSO pożyczki - kalkulator RRSO
 5. Gdzie dostane telefon bez BIK i KRD - sprawdź oferty już teraz
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maciej Janeczke
Maciej Janeczke

Jestem Piotr i profesjonalnie zajmuję się doradztwem finansowym i inwestycyjnym. Regularnie publikuję artykuły, w których wyjaśniam zawiłości rynku finansowego. Chcę pomagać czytelnikom w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i optymalizacji zarządzania budżetem domowym. Dzielę się wiedzą, ponieważ uczciwość i przejrzystość to fundamenty zdrowego rynku finansowego.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły